Incyte Biosciences Sverige

Incyte är ett globalt biopharmaföretag som fokuserar på att hitta behandlingar för allvarliga sjukdomar genom upptäckt, utveckling och kommersialisering av nya läkemedel.

Sedan 2002 arbetar Incyte med forskning och utveckling och strävar efter att förbättra patienters liv, göra skillnad inom hälso- och sjukvårdsområdet och skapa värde för alla sina intressenter.

Incyte har sitt huvudkontor i Wilmington, Delaware och verksamheter i Nordamerika, Asien och Europa, inklusive det europeiska huvudkontoret i Morges, Schweiz samt kontor i Danmark och Sverige.

Med vetenskapen som fokus arbetar vi målriktat för att upptäcka och utveckla läkemedel och har en växande pipeline av läkemedel inom såväl onkologi/hematologi som inflammation/autoimmuna sjukdomar. Vår expertis inom medicinsk kemi och biologi har möjliggjort för oss att skapa en bred pipeline av kandidatsubstanser av vilka många testas kliniskt.

Läs mer om vår läkemedelsforskning och utvecklingsinsats.

Pipeline

Vetenskapligt fokus är grunden för Incyte. Bredden hos vår pipeline och balansen mellan läkemedelskandidater i de tidiga och sena stadierna är unika för en verksamhet av Incytes storlek. För närvarande har vi flera läkemedelskandidater i sent skede. Vår pipeline omfattar riktad terapi och immunterapi inklusive små molekyler, monoklonala antikroppar och bispecifika antikroppar. Detta ger oss möjlighet att utforska kombinationer av terapier både inom och utanför vår egen pipeline.

Utforska vår aktuella pipeline

Incytes åtagande är att ha en positiv inverkan på patienters liv

Vår kliniska forskning sker i enlighet med högsta vetenskapliga och etiska standards . Vi strävar efter att genomföra projekt och initiativ för att stödja patienter genom deras behandlingar och att undanröja hinder för tillgång till våra läkemedel.

Vi stödjer även olika patientorganisationer.

Som medlem av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) omfattas Incyte Sverige av gällande etiska regelverk vad gäller t ex transparens och informationsskyldighet.

Incytes nordiska stipendium för hematologisk forskning

Incytes nordiska stipendium för hematologisk forskning syftar till att stimulera intresset för forskning inom hematologiska maligniteter och uppmuntrar unga kliniker och forskare att delta i vetenskaplig utveckling, genom att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt av hög kvalitet. Har du sökt? Klicka här för mer information om Incytes nordiska stipendium.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Incyte? Du är mycket välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.

Erik Fromm, verkställande direktör Norden
Incyte Biosciences Nordic AB
Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 511 615 11
Mobil: +46 (0)736 79 60 23
E-post: efromm@incyte.com


Medicinsk information

Incyte är skyldig att tillhandahålla korrekt produktinformation i rätt tid till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du önskar information om läkemedel, har en medicinsk fråga, vill anmäla en oönskad incident/biverkning eller göra ett produktklagomål relaterat till en Incyte-produkt ber vi dig kontakta:

EU-information om medicin

Telefon: +46 (0)8 506 357 01

E-post: eumedinfo@incyte.com

Incyte är ett vetenskapsdrivet och patientfokuserat företag som strävar efter att göra skillnad – för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och alla våra globala intressenter. I Sverige marknadsför Incyte receptbelagda läkemedel mot maligna sjukdomar både inom hematologi och solida tumörer.

För mer information om Incytes läkemedel som marknadsförs i Sverige, besök www.fass.se eller klicka på logotyperna/ikonerna nedan.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Minjuvi (tafasitamab), 200 mg, pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Rx. EF. ATC-kod: L01FX12 Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar. Indikation: MINJUVI är indicerat i kombination med lenalidomid följt av MINJUVI monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B‑cellslymfom (DLBCL) som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation (ASCT). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substanseneller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: MINJUVI ska administreras av vårdpersonal med erfarenhet av behandling av cancerpatienter. För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel, ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Infusionsrelaterade reaktioner kan uppkomma och har rapporterats mer frekvent under den första infusionen. Patienter bör hållas under noggrann uppsikt under infusionen. Patienter bör rådas att kontakta sina vårdgivare om de upplever tecken och symtom på infusionsrelaterade reaktioner inom 24 timmar efter infusionen. Förmedicinering bör administreras till patienter innan tafasitamab‑infusionen påbörjas. Beroende på reaktionens allvarlighetsgrad bör tafasitamab‑infusionen avbrytas eller avslutas och lämplig medicinsk hantering bör sättas in. Behandling med tafasitamab kan orsaka allvarlig och/eller svår myelosuppression som inkluderar neutropeni, trombocytopeni och anemi. Fullständigt blodcellsantal bör monitoreras under hela behandlingen och före administrering av varje behandlingscykel. Beroende på reaktionens allvarlighetsgrad bör tafasitamab‑infusionen skjutas upp. Se lenalidomids SmPC för dosjustering. Neutropeni, inklusive febril neutropeni, har rapporterats under behandling med tafasitamab. Administrering av granulocyt‑kolonistimulerande faktorer (G‑CSF) bör övervägas, särskilt för patienter med neutropeni av grad 3 eller 4. Symtom eller tecken på infektion bör förväntas, utvärderas och behandlas. Trombocytopeni har rapporterats under behandling med tafasitamab. Uppehåll medsamtidig läkemedelsbehandling som kan öka risken för blödning bör övervägas. Patienter bör rådas att omedelbart rapportera tecken eller symtom på blåmärken eller blödning. Dödliga och allvarliga infektioner, inklusive opportunistiska infektioner, förekom hos patienter under behandling med tafasitamab. Patienter som har en aktiv infektion bör endast få tafasitamab om infektionen behandlas på lämpligt sätt och är väl kontrollerad. Patienter med historia av återkommande eller kroniska infektioner kan löpa större risk för infektion och bör monitoreras regelbundet. Patienter bör rådas att kontakta vårdgivare vid feber eller andra tecken på potentiell infektion. Patienter med stor tumörbörda och högproliferativa tumörer kan löpa större risk för tumörlyssyndrom. Hos patienter med DLBCL har tumörlyssyndrom observerats under tafasitamab‑behandling. Lämpliga åtgärder/profylax i enlighet med lokala riktlinjer bör vidtas före behandling med tafasitamab. Patienter bör monitoreras noggrant för tumörlyssyndrom under behandling med tafasitamab. Säkerheten vid immunisering med levande vaccin efter tafasitamab‑behandling har inte undersökts och vaccinering med levande vaccin rekommenderas inte i samband med tafasitamab‑behandling. MINJUVI har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har dock rapporterats hos patienter som får tafasitamab och detta bör beaktas vid körning eller användning av maskiner. Hjälpämnen: Detta läkemedel innehåller 37,0 mg natrium per 5 injektionsflaskor, vilket motsvarar 1,85 % av det av WHO rekommenderade maximala dagliga intaget på 2 g natrium för vuxna. Graviditet och amning: Fertila kvinnor bör rekommenderas att använda effektiva preventivmedel under behandling med tafasitamab och under 3 månader efter avslutad behandling. Tafasitamab rekommenderas inte under graviditet och inte heller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Kvinnor bör rådas att inte amma under tafasitamab‑behandlingen och under åtminstone 3 månader efter den sista dosen. Kontakt: MAH, Incyte Biosciences Distribution B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederländerna. Lokal kontakt: Incyte Biosciences Nordic AB, Barnhusgatan 3, våning 4 111 23 Stockholm, Tel: 08 511 615 10. För mer information och pris se www.fass.se. Senaste datum för översyn av produktresumén: 2022-03-30.

Incyte är ett vetenskapsdrivet och patientfokuserat företag som strävar efter att göra skillnad – för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och alla våra globala intressenter. I Sverige marknadsför Incyte receptbelagda läkemedel mot maligna sjukdomar både inom hematologi och solida tumörer.

För mer information om Incytes läkemedel som marknadsförs i Sverige, besök www.fass.se eller klicka på logotyperna/ikonerna nedan.

Iclusig (ponatinib) 15 mg, 30 mg och 45 mg filmdragerade tabletter. Rx. 15 mg: F, 30 mg/45 mg: Ff. ATC-kod: L01EA05. Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare. Indicerat för vuxna patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris som är resistenta mot dasatinib eller nilotinib; som är intoleranta mot dasatinib eller nilotinib och för vilka påföljande behandling med imatinib inte är kliniskt lämplig; eller som har T315I-mutation; samt för vuxna patienter med Philadelphia-kromosompositiv akut lymfatisk leukemi (Ph+ ALL) som är resistenta mot dasatinib; som är intoleranta mot dasatinib och för vilka påföljande behandling med imatinib inte är kliniskt lämplig; eller som har T315I-mutation. Varningar & försiktighet: Ska sättas in av läkare med erfarenhet av diagnosticering och behandling av patienter med leukemi. Innan behandling med ponatinib inleds ska patientens kardiovaskulära status bedömas, inklusive sjukdomshistoria och kroppsundersökning och de kardiovaskulära riskfaktorerna ska hanteras aktivt. Kardiovaskulär status ska övervakas kontinuerligt och medicinsk och understödjande behandling som används för sjukdomstillstånd med en kardiovaskulär risk ska optimeras under behandling med ponatinib. Utsättning av behandlingen ska övervägas om ett fullständigt hematologiskt svar inte har uppnåtts efter 3 månader. Under behandling ska blodtrycket övervakas och hanteras vid varje besök på kliniken och hypertoni ska behandlas till normalvärdet. Behandlingen med Iclusig ska avbrytas temporärt om inte hypertonin är under kontroll med läkemedel Användningen av VEGF-hämmare till patienter med eller utan hypertoni kan främja bildningen av aneurysmer och/eller arteriella dissektioner. Denna risk ska noga övervägas innan Iclusig sätts in hos patienter med riskfaktorer såsom hypertoni eller tidigare aneurysm. Patienter ska övervakas avseende tecken och symtom på hjärtsvikt och behandlas så som är kliniskt indicerat, inklusive avbrytande av behandling med Iclusig. Komplett blodstatus, kardiovaskulär status, leverfunktion och serumlipas bör kontrolleras och hanteras enligt SPC. Patienter med myokardinfarkt, tidigare revaskularisering eller stroke i anamnesen bör inte behandlas med ponatinib. Inclusig associeras med svår myelosuppression, kardiovaskulära biverkningar, pankreatit, levertoxicitet, hemorragi och reaktivering av hepatit B. Patienter ska testas för HBV-infektion innan behandling och bärare ska övervakas under och efter behandling. Fall av posterior reversibel encefalopatisyndrom (PRES) har rapporterats. Försiktighet bör iakttas om Iclusig används samtidigt med måttliga och starka CYP3A‑hämmare och måttliga och starka CYP3A‑inducerare. Fertila kvinnor som behandlas med Iclusig ska informeras om att inte bli gravida och män som behandlas med Iclusig ska informeras om att inte avla barn under behandlingen. Amning ska avbrytas under behandling med Iclusig. Försiktighet rekommenderas vid bilkörning och användning av maskiner. Kontakt: MAH, Incyte Biosciences Distribution B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederländerna. Lokal kontakt: Incyte Biosciences Nordic AB, Barnhusgatan 3, våning 4 111 23 Stockholm, Tel: 08 511 615 10. Produktresumén uppdaterad 2022-03-24. Besök www.fass.se för ytterligare information och pris.

Incyte är ett vetenskapsdrivet och patientfokuserat företag som strävar efter att göra skillnad – för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och alla våra globala intressenter. I Sverige marknadsför Incyte receptbelagda läkemedel mot maligna sjukdomar både inom hematologi och solida tumörer.

För mer information om Incytes läkemedel som marknadsförs i Sverige, besök www.fass.se eller klicka på logotyperna/ikonerna nedan.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar. Pemazyre (pemigatinib), 4,5, mg, 9 mg, 13,5 mg, tabletter. Rx. EF. ATC-kod: LO1E N02, antineoplastiska medel, proteinkinashämmare. Indikation: Pemazyre som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerat eller metastaserat kolangiokarcinom, med fusion eller rearrangemang av fibroblasttillväxtfaktorreceptor 2 (FGFR2) som har progredieratefter minst en tidigare linjes systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 i produktresumén. Samtidig användning med johannesört. Varningar och försiktighet: Permigatinib kan orsaka hyperfosfatemi, svår hypofosfatemi, exudativa näthinneavlossningsreaktioner, torra ögon och ökad serumkreatinin genom att minska renal tubulär sekretion av kreatinin. Samtidig användning av pemigatinib och protonpumpshämmare ska undvikas. Samtidig användning av pemigatinib och starka CYP3A4- hämmare kräver dosjustering. Patienterna ska rådas att undvika att äta grapefrukt och att dricka grapefruktjuice vid behandling med pemigatinib. Samtidig användning av pemigatinib och starka eller måttliga CYP3A4-inducerare rekommenderas inte. Baserat på fynd i en djurstudie och dess verkningsmekanism kan Pemazyre orsaka fosterskador när det ges till en gravid kvinna. Gravida kvinnor ska även informeras om den potentiella risken för fostret. Fertila kvinnor som behandlas med Pemazyre ska avrådas från att bli gravida och män som behandlas med Pemazyre ska avrådas från att göra en kvinna gravid under behandlingen. En effektiv preventivmedelsmetod ska användas hos fertila kvinnor och hos män med fertila kvinnliga partners under behandling med Pemazyre och under en vecka efter avslutad behandling. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Pemigatinib har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Biverkningar som trötthet och synstörningar har förknippats med pemigatinib. Försiktighet ska därför iakttas vid framförande av fordon eller användning av maskiner. Kontakt: MAH, Incyte Biosciences Distribution B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederländerna. Lokal kontakt: Incyte Biosciences Nordic AB, Barnhusgatan 3, våning 4 111 23 Stockholm, Tel: 08 511 615 10. För mer information och pris se www.fass.se. Senaste datum för översyn av produktresumén: 2023-03-02.